نوع فعالیت

اجرای عملیات ایزولاسیون موتورخانه و کلیه لوله های خطوط انرژی و توليد کارخانه داروسازی سها

حجم کار (میلیون ریال)

1,100

محل فعالیت

کارخانه داروسازی سها 2 کرج

مدت اجرا

3 ماه

کارفرما

کارخانه داروسازس سها 2 کرج

بازگشت به بالا