نوع فعالیت

عملیات تأمین و اجرای ابنیه طبقه دوم پروژه معظم ایران مال

حجم کار (میلیون ریال)

محل فعالیت

تهران منطقه 22

مدت اجرا

ماه

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

بازگشت به بالا