نوع فعالیت

پروژه (EPC) لندسکیپ شرقی و فضاهای خاص بازار گل و گیاه ایران مال

حجم کار (میلیون ریال)

محل فعالیت

تهران منطقه 22

مدت اجرا

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

بازگشت به بالا