عمليات اجرای موتورخانه و لوله کشی فن کویلها و تأسيسات عمومی و کانال کشی هواسازهای مجتمع تجاری زيتون